Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 64 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 51 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời tot ... Gió lặng 5 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 8 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 90 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 53 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 99 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Năm : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 33 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 32 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 68 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 51 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Bai Khac...