Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 326 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 348 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió 18 km/giờ 291 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 311 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 346 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 116 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 337 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 288 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 296 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 27 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 114 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 8 mm ... Trời tot ... Gió lặng 6 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 56 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 274 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 133 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 28 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 12 km/giờ 257 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 26 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 291 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 24 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 143 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 27 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 216 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 331 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 10 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời tot ... Gió lặng 5 km/giờ 294 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 147 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...


 

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 191 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 197 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 356 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 280 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 174 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 261 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

More Articles...