Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 351 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 17 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Năm : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 323 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 139 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 311 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 270 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 30 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 349 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 335 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 303 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 90 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 353 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 31 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 32 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 32 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió 31 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Bai Khac...