Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 31 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió 31 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 270 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 30 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 20 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 277 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 31 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 32 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 33 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 172 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 32 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 195 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 204 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Bai Khac...