Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió mạnh 37 km/giờ 30 Độ , Giật 43 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 37 km/giờ 24 Độ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió mạnh 39 km/giờ 22 Độ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 36 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời trong ... Gió 33 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 35 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 36 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 30 km/giờ 29 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 24 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 34 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 32 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Bai Khac...